News


გაკოტრება - სამეწარმეო რეესტრში რეგისტრაციის გაუქმების გზით
 11/05/2021

ნოდია, ურუმაშვილი და პარტნიორების დირექტორმა, ლაშა ნოდიამ და იურისტმა თამთა მარგველაშვილმა, BMG-ის გადაცემა "საქმიან დილაში" ისაუბრეს თემაზე: გაკოტრება - სამეწარმეო რეესტრში რეგისტრაციის გაუქმების გზით. რა შემთხვევაში შეიძლება მიმართოს მოვალე სუბიექტმა სასამართლოს ამ განცხადებით და რა თავისებურება ახასიათებს გაკოტრების საქმისწარმოების ამ მიმართულებას.