News


გადახდისუუნარობის და მეწარმეთა შესახებ კანონების პრაქტიკული გამოყენება
 28/06/2022

Nodia, Urumashvili & Partners: გადახდისუუნარობის და მეწარმეთა შესახებ კანონების პრაქტიკული გამოყენება

სტუმრები: სტუმრები: ლაშა ნოდია - “ნოდია, ურუმაშვილი და პარტნიორები”-ს მმართველი პარტნიორი;
თამთა მარგველაშვილი - „ნოდია, ურუმაშვილი და პარტნიორების“ იურისტი;